Zepelin, s.r.o.
Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho uvedené ďalej tvoria neoddeliteľnú súčasť Rámcovej zmluvy a/alebo Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj len ako „VOP“) a sú záväzné pre všetkých Kupujúcich, ktorí s Predávajúcim uzatvárajú Rámcovú zmluvu a/alebo Kúpnu zmluvu.

 

 1. Predávajúci sa Rámcovou zmluvou a Kúpnou zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar za podmienok dojednaných v Rámcovej zmluve a/alebo Kúpnej zmluve a v týchto VOP a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu.

 

 1. Právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorí uzatvorili Rámcovú zmluvu a/alebo Kúpnu zmluvu, sa riadi Rámcovou zmluvou a/alebo Kúpnou zmluvou, týmito VOP a pokiaľ nie je Rámcovou zmluvou a/alebo Kúpnou zmluvou alebo VOP ustanovené inak, aj všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Osobitná písomná dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim má prednosť pred VOP a aj pred Rámcovou zmluvou a Kúpnou zmluvou. Pokiaľ sa ustanovenia Rámcovej zmluvy a/alebo Kúpnej zmluvy dostanú do rozporu s ustanoveniami VOP, rozhodujúce sú ustanovenia Rámcovej zmluvy a/alebo Kúpnej zmluvy. Pokiaľ sa ustanovenia Rámcovej zmluvy a Kúpnej zmluvy dostanú do rozporu, rozhodujúce sú ustanovenia Kúpnej zmluvy.

 

 1. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP. Takáto zmena nemá vplyv na Kúpne zmluvy uzatvorené pred jej vykonaním, a na tieto sa ďalej vzťahujú VOP platné pred takouto zmenou. Zmena VOP vykonaná Predávajúcim sa stáva platnou a záväznou pre Kupujúceho okamihom zverejnenia zmeneného znenia VOP na Webovej stránke Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený oznámiť Kupujúcemu zmenu znenia VOP aj inou formou.

 

Článok II.

Vymedzenie pojmov

 

Pre účely týchto VOP majú pojmy uvedené v týchto VOP nasledujúci význam:

 1. Zmluvné strany: Predávajúci a Kupujúci
 2. Predávajúci:

Zepelin, s.r.o.

so sídlom: Gen. M. R. Štefánika 7061, 911 01 Trenčín

IČO: 36 322 181

DIČ: 2020179150
IČ DPH: SK2020179150

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

oddiel Sro, vložka číslo 13071/R

tel.č.: +421 32 6551030

email: sales@zepelin.sk

 1. Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim Rámcovú zmluvu a/alebo Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodávka ním vybraného Tovaru.
 2. Webová stránka Predávajúceho: webový server Predávajúceho na adrese: https://zepelin.sk/ a tiež na adrese: http://www.axion4event.com
 3. Rámcová zmluva: Rámcová kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je rámcová úprava vzájomných práv a povinností medzi Predávajúcim a Kupujúcim súvisiacich s kúpou Tovaru Kupujúcim od Predávajúceho. Rámcová zmluva sa uzatvára v jazyku dojednanom medzi jej zmluvnými stranami. Pre prípad, že je Rámcová zmluva vyhotovená v dvoch jazykoch platí obdobne ustanovenie Článku XIII. ods. 17 týchto VOP. Rámcová zmluva, jej vznik, platnosť a následky neplatnosti, a všetky záväzky vyplývajúce z Rámcovej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany výslovne vylučujú pre prípad Rámcovej zmluvy  aplikáciu Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor). Všetky spory, ktoré vzniknú z Rámcovej zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.
 4. Kúpna zmluva: Zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súlade s týmito VOP, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k Tovaru vybraného Kupujúcim z vlastníctva Predávajúceho do vlastníctva Kupujúceho a dodanie tohto Tovaru Kupujúcemu za Kúpnu cenu. Kúpnou zmluvou sa rozumie aj akákoľvek čiastková kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe Rámcovej zmluvy. Kúpna zmluva sa uzatvára v jazyku dojednanom medzi jej zmluvnými stranami. Pre prípad, že je Kúpna zmluva vyhotovená v dvoch jazykoch platí obdobne ustanovenie Článku XIII. ods. 17 týchto VOP Kúpna zmluva, jej vznik, platnosť a následky neplatnosti, a všetky záväzky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany výslovne vylučujú pre prípad Kúpnej zmluvy aplikáciu Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor). Všetky spory, ktoré vzniknú z Kúpnej zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.
 5. Ponuka: všetky spoločne a tiež aj samostatne akýkoľvek z produktov, ktoré sú Predávajúcim ponúkané na predaj prostredníctvom Webovej stránky Predávajúceho, či akýmkoľvek iným spôsobom.
 6. Tovar: ten z produktov tvoriacich Ponuku, o ktorého kúpu Kupujúci prejavil záujem, a ktorý Kupujúci kupuje od Predávajúceho na základe Kúpnej zmluvy.
 7. Kúpna cena:peňažná čiastka vyjadrená v dojednanej mene, ktorá je odplatou Kupujúceho Predávajúcemu za predaj Tovaru. Kúpna cena je dojednaná v Kúpnej zmluve alebo v Rámcovej zmluve a pokiaľ tomu tak nie je platí, že Kupujúci je povinný zaplatiť primeranú Kúpnu cenu. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu Tovaru Kupujúcemu.
 8. Miesto dodania:miesto, ktoré Kupujúci označí pri uzatváraní Kúpnej zmluvy ako miesto, na ktoré má byť Predávajúcim doručený Tovar; Miesto dodania je špecifikované aspoň nasledujúcimi údajmi: názov obce, názov územného správneho celku (okres a kraj a pod.), názov ulice, súpisné a orientačné číslo, štát. Predávajúci nemá povinnosť dodať Tovar na iné miesto, ako je Miesto dodania.
 9. Doručovateľ: tretia osoba, ktorá vykonáva prepravu Tovaru pre Kupujúceho do Miesta dodania, alebo na iné miesto určené Kupujúcim.
 10. Grafické a technické podklady: všetky grafické a/alebo technické podklady poskytnuté Kupujúcim Predávajúcemu za účelom realizácie objednávky.

 

 

 

 

 

Článok III.

Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 

 1. Predávajúci je oprávnený vykonať objednávku Tovaru jedným zo spôsobov komunikácie medzi Predávajúcim a Kupujúcim upraveným v Článku VIII. týchto VOP. Pokiaľ objednávka Kupujúceho nie je dostatočne určitá, Predávajúcemu nevznikajú na základe takej objednávky žiadne povinnosti. Predávajúci upozorní Kupujúceho na prípadné nedostatky objednávky (predovšetkým v otázke jej určitosti) a požiada ho o jej spresnenie, či doplnenie. V prípade, ak sú súčasťou objednávky akékoľvek Grafické a technické podklady, Kupujúci je povinný tieto dodať Predávajúcemu v kvalite požadovanej Predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vykonanej objednávke vyhovieť.

 

 1. V prípade vykonania akejkoľvek objednávky Tovaru zo strany Kupujúceho, vystaví Predávajúci listinu s názvom „POTVRDENIE OBJEDNÁVKY“ (ďalej aj len ako „Potvrdenie objednávky“) a požiada Kupujúceho, aby potvrdil obsah Potvrdenia objednávky, teda vyslovil svoju záväznú vôľu na realizáciu objednávky tak, ako je táto vymedzená v príslušnom Potvrdení objednávky. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia Potvrdenia objednávky zo strany Kupujúceho. Obsah Potvrdenia objednávky je rozhodujúci pre vymedzenie práv a povinností Zmluvných strán. V prípade, ak Kupujúci nepotvrdí Potvrdenie objednávky, ani do 24 hodín od jeho doručenia, Predávajúci nie je povinný danú objednávku realizovať a v súvislosti s ňou Kupujúcemu nevznikajú voči Predávajúcemu žiadne nároky. Súčasťou Potvrdenia objednávky môže byť v závislosti od jej charakteru aj vizuálne zobrazenie Tovaru v rozsahu určenom Predávajúcim.

 

 1. Kúpna zmluva môže okrem postupu uvedeného v predchádzajúcom odseku vzniknúť aj tak, že Predávajúci osobitnou správou zaslanou Kupujúcemu výslovne potvrdí Kupujúcemu, že objednávku, ktorú od Kupujúceho obdržal, prijíma. Predávajúci nemá povinnosť postupovať podľa predchádzajúcej vety a voľba tohto spôsobu uzavretia Kúpnej zmluvy záleží len od jeho rozhodnutia.

 

 1. Pred odoslaním tovaru Kupujúcemu je Predávajúci povinný zaslať Kupujúcemu fotografie Tovaru (inde v týchto VOP aj len ako „Náhľad“) a/alebo v závislosti od charakteru Tovaru technickú špecifikáciu Tovaru (inde v týchto VOP aj len ako „Technická špecifikácia“). Kupujúci je povinný vyjadriť sa k zaslanému Náhľadu a Technickej špecifikácii, a to tak, že tieto buď odsúhlasí, alebo v prípade, ak ich neodsúhlasí, je povinný uviesť konkrétne dôvody tohto neodsúhlasenia a uviesť požadované úpravy, pričom za relevantné dôvody neodsúhlasenia sa považuje výhradne rozpor vlastností Tovaru s vlastnosťami Tovaru vymedzenými v Potvrdení objednávky. Pokiaľ sa Kupujúci nevyjadrí k zaslanému Náhľadu alebo Technickej špecifikácii ani do konca nasledujúceho pracovného dňa po ich doručení, má sa zato, že ich odsúhlasil.

 

 1. Predávajúci nie je povinný začať s vyhotovovaním plnenia, ktoré je predmetom Kúpnej zmluvy, skôr, ako Kupujúci potvrdí zaslané Potvrdenie objednávky (okrem prípadov uvedených v ods. 3 tohto článku VOP).

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že prostredníctvom výslovnej vzájomnej dohody uzatvorenej formou emailových správ je možné zmeniť obsah objednávky, Potvrdenia objednávky, ako aj obsah už uzavretej Kúpnej zmluvy.

 

 1. Zmluvné strany konštatujú, že Predmetom Kúpnej zmluvy môže byť predaj aj takých hnuteľných vecí, ktoré obsahujú potlač, či inú formu personalizácie, ktorej parametre boli pri uzatváraní Kúpnej zmluvy určené Kupujúcim.

 

Článok IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

 

 1. Kúpna cena Tovaru v Kúpnej zmluve alebo v Rámcovej zmluve, je uvedená v dojednanej mene, aktuálna a platná. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je kúpna cena v mene EUR. Ide o Kúpnu cenu konečnú, tzn. vrátane všetkých daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie Tovaru zaplatiť. Kupujúci je povinný okrem Kúpnej ceny uhradiť Predávajúcemu aj odplatu za prepravu Tovaru Kupujúcemu do Miesta dodania, ak túto prepravu zabezpečuje Predávajúci.

 

 1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu niektorým zo spôsobov dohodnutých v Kúpnej zmluve alebo v Rámcovej zmluve. Môže ísť najmä o nasledovné spôsoby:
 2. platba v hotovosti do 5.000 eur pri osobnom prevzatí Tovaru Kupujúcim na výdajnom mieste Predávajúceho,
 3. na dobierku pri doručení Tovaru (hotovosť preberá od zákazníka Doručovateľ),
 4. platba bankovým prevodom.

 

 1. Predávajúci je oprávnený požadovať úhradu prvej splátky Kúpnej ceny vo výške aspoň 30 % z ceny Tovaru bez DPH. Kupujúci je povinný túto prvú splátku zaplatiť najneskôr do 5 dní odo dňa vzniku Kúpnej zmluvy. Až do momentu úhrady prvej splátky Kúpnej ceny, nie je Predávajúci povinný začať zhotovovať Tovar. Ak prvá splátka Kúpnej ceny nebude uhradená ani do 14 dní odo dňa vzniku Kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy písomne odstúpiť. Zvyšnú časť Kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu pred odoslaním/odovzdaním Tovaru Kupujúcemu. Predávajúci nie je povinný v tomto prípade odoslať/odovzdať Tovar Kupujúcemu pred zaplatením celej Kúpnej ceny.

 

 1. Uzatvorením Rámcovej zmluvy a/alebo Kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že mu budú zasielané faktúry a dobropisy v elektronickej forme.

 

 1. Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po potvrdení Potvrdenia objednávky.

 

 1. V prípade omeškania sa Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny vzniká Kupujúcemu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

Článok V.

Dodanie Tovaru

 

 1. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá Tovar a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a Kupujúci sa zaväzuje, že Tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu.

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu spoločne so všetkými súčasťami, prípadne so všetkým príslušenstvom, podľa Kúpnej zmluvy.

 

 1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platí podmienka dodávky Incoterms 2010 „Ex Works“.

 

 1. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu Tovar v dojedanom množstve, akosti a prevedení. Predávajúci Kupujúcemu odovzdá okrem Tovaru i doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú.

 

 1. Ak nie je dojednané, ako má byť Tovar zabalený, Predávajúci Tovar zabalí podľa zvyklostí; ak zvyklostí niet, potom spôsobom potrebným pre uchovanie Tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci Tovar na prepravu.

 

 1. Kupujúci týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému Tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenskom jazyku.

 

 1. Kupujúci je povinný Tovar prevziať, ak v týchto VOP nie je výslovne stanovené inak.

 

 1. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke Miesto dodania. Takto stanovené Miesto dodania je možné po uzatvorení Kúpnej zmluvy zmeniť len po dohode s Predávajúcim. Pokiaľ sa Predávajúci zaviazal v Rámcovej zmluve alebo v Kúpnej zmluve na zabezpečenie dopravy Tovaru, je povinný odoslať Tovar do Miesta dodania a Kupujúci je povinný prevziať Tovar v Mieste dodania.

 

 1. Pri prevzatí Tovaru od Doručovateľa je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru s tým, že pokiaľ pri kontrole zistí, že obal Tovaru je poškodený alebo zásielka obsahujúca Tovar je inak poškodená alebo zdeformovaná, nesmie zásielku obsahujúcu Tovar prevziať a je povinný s Doručovateľom spísať protokol o odmietnutí prevzatia zásielky s tým, že v ňom uvedie dôvody jej odmietnutia. V prípade, že zásielka nejaví znaky vonkajšieho poškodenia, je Kupujúci povinný v prítomnosti Doručovateľa zásielku otvoriť a vykonať kontrolu Tovaru, najmä preveriť, či Tovar a daňový doklad zodpovedajú objednávke a či je Tovar bez zjavných vád. V prípade akéhokoľvek nesúladu Tovaru, prípadne priložených dokladov s objednávkou, je Kupujúci povinný spísať s Doručovateľom o tejto skutočnosti protokol. Kupujúci je povinný uschovať si kópiu akéhokoľvek protokolu, ktorý spíše s Doručovateľom, a na požiadanie ho predložiť Predávajúcemu.

 

 1. Ak odmietne Kupujúci prevziať zásielku podľa predchádzajúceho odseku, je povinný Predávajúceho ihneď informovať o dôvodoch tohto odmietnutia. V prípade, že zásielka obsahujúca Tovar nevykazuje žiadne znaky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie a takisto pri kontrole nebol zistený žiadny nesúlad s objednávkou, avšak po prevzatí zásielky Kupujúcim vyjde najavo, že Tovar má vadu, ktorá mohla byť spôsobená pri preprave zásielky, je Kupujúci povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa, kedy zásielku prevzal, oznámiť Predávajúcemu, inak sa má za to, že táto vada nevznikla pri preprave, ale až následne.

 

 1. V prípade, že nesúlad zásielky s objednávkou spočíva v tom, že je dodané menšie množstvo Tovaru, nie je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky. Predávajúci je v tom prípade povinný dodať Kupujúcemu chýbajúci Tovar bez zbytočného odkladu potom, kedy je mu zo strany Kupujúceho táto vada oznámená. Pokiaľ nie je možné zvyšok Tovaru v primeranej dobe Kupujúcemu dodať alebo Kupujúci o dodanie zvyšku Tovaru nemá záujem, sú Kupujúci aj Predávajúci oprávnení ohľadne časti Predmetu plnenia, ktorá nebola dodaná, od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 1. V prípade, že Kupujúci odmietol prevziať zásielku obsahujúcu Tovar, hoci neexistoval žiadny z dôvodov stanovených v ods. 9 tohto článku VOP, je Predávajúci oprávnený sám odoslať vrátený Tovar Kupujúcemu s tým, že Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vzniknú.

 

 1. Lehota dodania Tovaru bude pre každý Tovar určená osobitne v Rámcovej zmluve alebo v Kúpnej zmluve.  Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na to, aby bol Tovar dodaný Kupujúcemu v stanovenom termíne. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie Tovaru, ktoré nastalo z dôvodov nezávislých na Predávajúcom, najmä z dôvodov zásahu vyššej moci, prerušenia dodávky elektrickej energie, poruchy strojov Predávajúceho a pod. V prípade, ak omeškanie Predávajúceho s dodaním Tovaru nastalo z vyššie uvedených dôvodov, má sa za to, že Predávajúci nie je v omeškaní. Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie Tovaru, najviac však o 7 dní.

 

 1. Lehota na dodanie Tovaru začína plynúť najskôr dňom, kedy Kupujúci zaplatil prvú splátku Kúpnej ceny podľa Článku IV. ods. 3 týchto VOP a v prípade, ak je Kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu za Tovar až po jeho odoslaní/odovzdaní Kupujúcemu začína plynúť dňom vzniku Kúpnej zmluvy podľa Článku III. ods. 2 a 3 týchto VOP.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky Tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávaní neuviedol všetky potrebné údaje.

 

Článok VI.

Prechod nebezpečenstva škody na Tovare a prechod vlastníckeho práva k Tovaru

 

 1. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu jeho odovzdania prvému Doručovateľovi, najneskôr však okamihom prevzatia Tovaru Kupujúcim. V prípade, ak Kupujúci v rozpore s Kúpnou zmluvou dodaný Tovar neprevezme, prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho okamihom, kedy Kupujúci odmietol prevziať Tovar, alebo inak dodaný Tovar neprevzal, hoci na to bol povinný, ak už naňho neprešlo skôr.

 

 1. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom úplného zaplatenia Kúpnej ceny Kupujúcim a prevzatím Tovaru. Predávajúci nie je povinný odoslať ani odovzdať Tovar Kupujúcemu pred zaplatením Kúpnej ceny, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

 

Článok VII.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

 1. Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených zákonom, Rámcovou zmluvou, Kúpnou zmluvou a týmito VOP.

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak po jej uzatvorení vyjde najavo, že dodanie Tovaru nie je možné, pretože Tovar neexistuje a nie je možné ho získať, alebo dodanie Tovaru je možné len za vyššiu cenu, alebo s vyššími nákladmi Predávajúceho, alebo s inými prekážkami, ktoré túto dodávku výrazne sťažujú, alebo znemožňujú jej realizáciu v lehote stanovenej v Kúpnej zmluve.

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj v týchto prípadoch:
 2. V prípade, že Grafické a technické podklady dodané Kupujúcim, na základe ktorých má byť vyrobený a dodaný Tovar, nezodpovedajú minimálnym technickým požiadavkám určených Predávajúcim na jeho výrobu, alebo obsahujú obrázky či fotografie, ktorých zverejňovanie je v rozpore s platným právom SR a EU (propaganda rasovej alebo národnostnej nenávisti, rasizmus, sexuálne zneužívanie…), alebo sú chránené právom tretích osôb (ochranná známka, dizajn a pod.), alebo majú inú právnu vadu.
 3. Tovar sa už nevyrába alebo nie je dočasne v prevádzkových možnostiach Predávajúceho Tovar vyrobiť a dodať Kupujúcemu v stanovených lehotách z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti Tovaru, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote alebo za Kúpnu cenu, ktorá bola dojednaná.
 4. Ak Kupujúci neprevezme Tovar ani po uplynutí 7 dní odo dňa, kedy mu prvýkrát vznikla povinnosť Tovar prevziať.

 

 1. V prípade, ak Predávajúci alebo Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, má Kupujúci nárok na vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny po započítaní všetkých prípadných pohľadávok Predávajúceho voči Kupujúcemu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho uvedený v Rámcovej zmluve alebo v Kúpnej zmluve, prípadne, ak tam tento účet nebol uvedený a Kupujúci ho Predávajúcemu neoznámi v oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo bez zbytočného odkladu potom, kedy mu bolo Predávajúcim oznámené odstúpenie od Kúpnej zmluvy, poštovou poukážkou zaslanou na adresu Kupujúceho, a ak to nie je možné iným spôsobom dohodnutým medzi Zmluvnými stranami.

 

 1. V prípade, ak dôjde k zrušeniu Kúpnej zmluvy, má Kupujúci povinnosť vrátiť Predávajúcemu Tovar, ak ho už prevzal. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu do 30 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy, nie však skôr, ako mu Kupujúci vráti Tovar.

 

Článok VIII.

Komunikácia

 

Zmluvné strany sa dohodli, že všade tam, kde sa vyžaduje akákoľvek komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa týchto VOP, Rámcovej zmluvy a Kúpnej zmluvy, bez ohľadu na jej obsah (ďalej aj len ako „Oznámenia“), budú Zmluvné strany tieto Oznámenia realizovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, kuriérom alebo emailom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví Rámcovej Zmluvy alebo Kúpnej zmluvy, alebo týchto VOP, pokiaľ nie je v týchto VOP výslovne uvedené inak. V prípade, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a druhá zo Zmluvných strán, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely týchto VOP za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy tej zo Zmluvných strán, ktorá bola jej adresátom. To platí aj vtedy, ak je začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu ktorejkoľvek zo Zmluvných strán sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne druhej zo Zmluvných strán, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo Zmluvných strán v Rámcovej zmluve alebo v Kúpnej zmluve. Ak niektorá zo Zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v týchto VOP oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely týchto VOP budú Oznámenia považované za doručené dňom:

 • potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
 • potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
 • potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou, alebo
 • potvrdenia doručenia emailu adresátom, a v prípade, ak k potvrdeniu doručenia emailu nedôjde ani nasledujúci deň po jeho odoslaní, dňom nasledujúcim po dni odoslania emailu, ak sa doručuje emailom.

Článok IX.

Spracovanie osobných údajov

 

 1. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho výhradne pre potreby plnenia Rámcovej zmluvy a/alebo Kúpnej zmluvy. K spracovávaniu osobných údajov Kupujúceho za iným účelom je Predávajúci oprávnený iba so súhlasom Kupujúceho.

 

 1. Uzavretím Rámcovej Zmluvy a/alebo Kúpnej zmluvy vyjadruje Kupujúci súhlas na spracovávanie svojich osobných údajov v nej uvedených pre obchodné a marketingové účely Predávajúceho, ako aj pre obchodné a marketingové účely jeho obchodných a marketingových partnerov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kupujúci má právo kedykoľvek svoj súhlas písomne odvolať, ďalej má právo na prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú, právo požadovať ich opravu, doplnenie, blokovanie alebo likvidáciu. Ak Kupujúci nesúhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli registrované v databáze Predávajúceho, je povinný túto skutočnosť Predávajúcemu oznámiť.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený odovzdať takto zhromaždené osobné údaje kapitálovo prepojeným podnikateľským subjektom na území EÚ. Takto odovzdané údaje môžu byť využité iba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a k účelom predpokladaným týmito VOP, Rámcovou zmluvou a Kúpnou zmluvou.

 

Článok X.

Podklady poskytnuté Kupujúcim

 

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné porušenie autorských práv použitím podkladov poskytnutých mu Kupujúcim ani za ich obsah. Pokiaľ však podklad zaslaný Kupujúcim bude mať obsah, ktorý je v rozpore so zákonom alebo porušuje mravné normy, Predávajúci má právo odmietnuť dodanie Tovaru.

 

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vecné alebo pravopisné chyby, ktoré sú obsiahnuté v Grafických a technických podkladoch. Kupujúci zodpovedá za kvalitu Grafických a technických podkladov (farebnosť, rozlíšenie, ostrosť, správnosť a pod.), ktoré poskytne Predávajúcemu za účelom dodania Tovaru. Kupujúci zaslaním Grafických a technických podkladov vyhlasuje, že má všetky autorské práva k použitým/dodaným/predloženým fotografiám a iným obrazovým, výkresovým a technickým predlohám, voči autorom alebo tretím stranám a je oprávnený s nimi disponovať a poskytnúť ich k dispozícii Predávajúcemu pre účely dodávky Tovaru. Zaslaním Grafických a technických podkladov Predávajúcemu poskytuje Kupujúci Predávajúcemu práva na nakladanie s nimi a ich spracovanie pre účely danej objednávky.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za škodu, ani iné nároky, ak Kupujúci potvrdí Potvrdenie objednávky a dodaný Tovar je vyhotovený a dodaný v súlade s Potvrdením objednávky. V prípade potvrdenia Potvrdenia objednávky je Predávajúci oprávnený, nie však povinný, pristúpiť k vyhotoveniu predmetu objednávky.

 

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie s vyhotovením a dodaním predmetu objednávky, ktoré vzniklo v dôsledku nedodania správnych dát Kupujúcim.

 

 1. Všetky dáta i Grafické a technické podklady zaslané Kupujúcim Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený si ponechať po neurčitú dobu.

 

 

 

Článok XI.

Reklamačný poriadok

 

 1. Predávajúci môže na Tovar poskytovať záruku. Záručná doba v tom prípade začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba môže byť pre každú produktovú radu Tovarov rozdielna. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

 1. Záručné doby Tovarov s ohľadom na produktové rady sa uvádzajú v Rámcovej zmluve a/alebo v Kúpnej zmluve, ak osobitný právny predpis neustanovuje dlhšiu lehotu

 

 1. Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému Tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov Tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo).

 

 1. Podmienkou prijatia reklamácie je uplatnenie reklamácie Kupujúcim prostredníctvom formulára „Warranty service report“, ktorého súčasťou je aj podrobná fotodokumentácia. Nevyplnený formulár „Warranty service report“ Predávajúci na požiadanie bezodkladne zašle Kupujúcemu. Z obsahu tohto uplatnenia reklamácie musí byť zrejmé, že ide o reklamáciu Kupujúceho, tiež musí obsahovať konkrétny popis Kupujúcim vytýkanej vady Tovaru a takisto aj popis nároku/ov, ktoré Kupujúci voči Predávajúcemu v dôsledku danej vady uplatňuje.

 

 1. Po obdržaní reklamácie Predávajúci posúdi vady Tovaru a v prípade, že na základe obdržaného „Warranty service report“ určí, že ide o vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, oznámi Kupujúcemu, aby postupoval jedným z nasledovných spôsobov, pričom toto oznámenie je pre Kupujúceho záväzné:
 2. Predávajúci oznámi Kupujúcemu, aby vadný Tovar alebo jeho vadnú časť zaslal späť na opravu Predávajúcemu.
 3. Ak nie je oprava Tovaru možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu Tovaru, poskytne Predávajúci Kupujúcemu primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.
 4. V prípade, že vytýkaná vada Tovaru bude neodstrániteľnou vadou alebo náklady na prepravu Tovaru, resp. jeho vadnej časti späť k Predávajúcemu budú vyššie ako celková cena Tovaru, resp. jeho vadnej časti, zašle Predávajúci Kupujúcemu náhradný Tovar, resp. jeho náhradnú časť. Kupujúci je v tomto prípade povinný reklamovaný Tovar alebo jeho časť vrátiť späť Predávajúcemu, okrem prípadov, ak Predávajúci Kupujúcemu oznámi, že na tom netrvá.

 

 1. Predávajúci znáša, okrem nákladov podľa nasledujúcej vety tohto odseku, všetky náklady na prepravu, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri tom, ako postupoval podľa ods. 5. tohto článku Zmluvy, avšak najviac vo výške, ktorá je v danom mieste a čase primeranou a obvyklou odplatou za uskutočnenie predmetnej prepravy (Kupujúci najmä nemá nárok na náhradu nákladov za expres kuriérske služby). Kupujúci znáša pri postupe podľa ods. 5 náklady na odoslanie Tovaru alebo jeho vadnej časti Predávajúcemu.

 

 1. Ak po obdržaní reklamácie podľa ods. 4 tohto článku VOP nie je možné zo strany Predávajúceho určiť, či ide o vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci a Kupujúci trvá na reklamácii Tovaru, zašle Kupujúci vadný Tovar alebo jeho časť (podľa určenia Predávajúceho) na vlastné náklady Predávajúcemu.

 

 1. V prípade, ak Kupujúci zasiela reklamovaný Tovar Predávajúcemu, tento musí byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu a balík musí byť označený viditeľne nápisom “REKLAMÁCIA” a obsahovať: reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), resp. jeho príslušnú časť, odporúčané je priloženie kópie nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj vady Tovaru. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom doručenia Tovaru Predávajúcemu v zmysle tohto odseku. Pokiaľ sa postupuje v zmysle ods. 5 tohto článku VOP, reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom doručenia riadne vyplneného formulára „Warranty service report“ Predávajúcemu.

 

 1. Kupujúcemu nevzniká voči Predávajúcemu žiadny nárok z vád Tovaru, ak poškodenie Tovaru nastalo:
 2. mechanickým poškodením Tovaru,
 3. neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 4. Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami a inštrukciami uvedenými v dokumentácii Tovaru alebo všeobecnými zásadami,
 5. Tovar bol poškodený v dôsledku nepozornosti Kupujúceho,
 6. Tovar, ktorý bol upravovaný Kupujúcim (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 7. Tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,

čo neplatí, ak boli vlastnosti Tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, Kupujúcim a Predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo Predávajúcim deklarované, prípadne je možné ich očakávať vzhľadom k obvyklému spôsobu použitia Tovaru.

 

 1. Tovar zaslaný k reklamácii bude Predávajúcim posudzovaný iba ohľadne Kupujúcim namietanej vady.

 

 1. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie Tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný Tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie Tovaru k reklamačnému konaniu.

 

Spôsob vybavenia reklamácie:

 1. Predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť najneskôr v lehote 7 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať.

 

 1. Ak Predávajúci zistí, že doručený reklamovaný Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá a pôjde o vadu, ktorú je možné odstrániť, Predávajúci Tovar opraví. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu Tovaru, poskytne Predávajúci Kupujúcemu primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru. V prípade poskytnutia zľavy z Kúpnej ceny Tovaru nie je možné neskôr túto vadu opätovne reklamovať. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vád, Predávajúci je oprávnený vadný Tovar vymeniť za náhradný Tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo Kupujúcemu vráti zaplatenú Kúpnu cenu. V prípade, ak bude reklamácia dôvodná, Predávajúci odošle opravený Tovar alebo jeho časť, alebo náhradný Tovar, alebo jeho časť Kupujúcemu na vlastné náklady.

 

 1. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia Tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení reklamácie bude Kupujúci Predávajúcim informovaný.

 

 1. V prípade, ak reklamácia nebude dôvodná, Predávajúci ju zamietne. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, je Predávajúci povinný zaslať reklamovaný Tovar späť Kupujúcemu. Ak bude reklamácia zamietnutá, Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený prefakturovať Kupujúcemu všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vybavením reklamácie.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, kedy bol Kupujúci v omeškaní s poskytovaním požadovanej súčinnosti.

 

 1. V prípade, ak Tovar už bol v rámci reklamácie doručený Predávajúcemu a Predávajúci zistí, že Tovar nemá vady, za ktoré Predávajúci zodpovedá, avšak má určité iné poškodenia či nedostatky, Zmluvné strany sa zaväzujú ďalej postupovať vo vzájomnej súčinnosti s cieľom ich odstránenia, najmä Predávajúci oznámi Kupujúcemu výšku predpokladaných nákladov na opravu Tovaru a požiada Kupujúceho, aby túto opravu za uvedenú odplatu schválil, prípadne mu ponúkne iný spôsob usporiadania vzájomných vzťahov.

 

 1. S ohľadom na vlastnosti Tovaru sa nasledujúce odchýlky a nedostatky vlastností Tovaru oproti vlastnostiam Tovaru dojednaným v Potvrdení objednávky nepovažujú za vadu Tovaru:
  1. nesúlad rozmerov +/- 5%,
  2. nesúlad farebnosti +/- 3 odtiene predmetnej farby.

 

 1. Pre prípad vzniku akejkoľvek škody na strane Kupujúceho v súvislosti s Rámcovou zmluvou a/alebo Kúpnou zmluvou má Kupujúci nárok len na náhradu skutočnej škody, teda nemá nárok na náhradu ušlého zisku, a to do výšky najviac 25 % z Kúpnej ceny príslušného Tovaru.

 

Článok XII.

Servis Tovaru

 

 1. Predávajúci poskytuje odplatný pozáručný servis Tovaru (ďalej aj len ako „Servis“).

 

 1. Konkrétne podmienky pozáručného servisu Tovaru, si Zmluvné strany dojednajú v osobitnej dohode uzatvorenej medzi nimi.

 

 1. V prípade, ak má Kupujúci záujem o poskytnutie Servisu, je povinný požiadať Predávajúceho o poskytnutie Servisu prostredníctvom formulára „Service report“ , ktorého súčasťou je aj podrobná fotodokumentácia. Nevyplnený formulár „Service report“ Predávajúci na požiadanie bezodkladne zašle Kupujúcemu. Vyplnený formulár „Service report“ je Kupujúci povinný zaslať na mailovú adresu Predávajúceho: service@zepelin.sk.

 

 1. V prípade, ak o to Kupujúci požiada, Predávajúci ho informuje o predpokladaných nákladoch na Servis. Ak Kupujúci schváli oznámené predpokladané náklady na Servis, zašle Tovar Predávajúcemu na vykonanie Servisu.
 2. Ak Predávajúci po obdržaní Tovaru a jeho prehliadke zistí, že predpokladané náklady na Servis sú iné, ako mu oznámil, oznámi mu nové predpokladané náklady a požiada ho o vyjadrenie.

 

 1. Ak Kupujúci riadne doručí Predávajúcemu vyplnený formulár „Service report“ a schváli predpokladané náklady na vykonanie Servisu podľa ods. 4 tohto článku VOP, alebo podľa ods. 5 tohto článku VOP (ak bude Predávajúci postupovať podľa ods. 5 tohto článku VOP), Predávajúci vykoná Servis. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu za vykonanie Servisu dojednanú odplatu. Výška odplaty sa nemusí rovnať výške predpokladaných nákladov podľa ods. 4 a 5 tohto článku VOP. Odplata za vykonanie Servisu je splatná pred odoslaním/odovzdaním servisovaného Tovaru späť Kupujúcemu. Predávajúci nie je povinný servisovaný Tovar odovzdať/odoslať Kupujúcemu pred zaplatením odplaty.

 

 1. Kupujúci znáša všetky náklady a riziká spojené so Servisom, najmä náklady na prepravu.

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. VOP sa uzatvárajú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených týmito VOP.

 

 1. Všetky spory, ktoré vzniknú zprávnych vzťahov spravovaných  týmito VOP, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

 

 1. Kupujúci potvrdením Potvrdenia objednávky zároveň potvrdí, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 1. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v Ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov Predávajúceho alebo iných osôb, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

 1. Na účely týchto VOP sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

 1. VOP, Rámcová zmluva a Kúpna zmluva, ako aj ich časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo Zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s nimi, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo Zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu spravovanom týmito VOP považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany, o predmete dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo Zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:
 • je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
 • dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa týchto VOP sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s výkonom činnosti subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

 

 1. Pre účely týchto VOP sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Kúpnej zmluvy alebo Rámcovej zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

 

 1. Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená vo VOP, Rámcovej zmluve alebo v Kúpnej zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

 

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas platnosti týchto VOP oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov spravujúcich sa týmito VOP. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

 

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas platnosti týchto VOP poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z týchto VOP, Rámcovej zmluvy a Kúpnej zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

 

 1. Všetky rozpory vyplývajúce z týchto VOP, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo Zmluvných strán svoje práva na príslušnom rozhodcovskom súde.

 

 1. Nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení týchto VOP slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

 

 1. Ak počas platnosti týchto VOP, alebo počas realizácie Rámcovej zmluvy alebo Kúpnej zmluvy, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo Zmluvných strán alebo by bol zmarený ich účel, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť Rámcovej zmluvy i od Kúpnej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

 

 1. Každé ustanovenie týchto VOP sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie týchto VOP bolo podľa platných právnych predpisov neplatné, neúčinné, alebo nevymožiteľné, bude neplatné, neúčinné, alebo nevymožiteľné iba toto ustanovenie v danom rozsahu a ostatné ustanovenia týchto VOP budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné.

 

 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné.

 

 1. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného týmito VOP sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP, Rámcovej zmluvy alebo Kúpnej zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje ich zmyslu a účelu. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

 

 1. VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku i v anglickom jazyku, pričom pre Zmluvné strany je záväzné ich znenie v anglickom jazyku, okrem prípadov, ak je Kupujúci osobou so sídlom, alebo miestom podnikania alebo obvyklým pobytom v Slovenskej republike alebo v Českej republike, pokiaľ sa Zmluvné strany v Rámcovej zmluve a/alebo v Kúpnej zmluve nedohodnú inak.

 

 1. Tieto VOP sú platné odo dňa 01.04.2017.

EN | SK